Cành liễu mềm tự do rủ thấp
Tựa bên song, phơ phất bên lầu
Thu về gió lạnh quất đau
Móc rơi ướt đẫm, sương sầu phủ bao

tửu tận tình do tại