Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
24 bài thơ
Tạo ngày 22/02/2008 15:06 bởi Vanachi
Ngô Dung 吳融 tự Tử Hoa 子華, người Sơn Âm, Việt Châu, đỗ tiến sĩ năm Long Kỷ đời Đường.