Đường Lạc Dương khổ vì lộng gió
Thổi hoa xuân bay quá nửa rồi
Đừng buồn đường ngập hoa rơi
Nhiều hoa sắp nở chào đời nay mai

tửu tận tình do tại