Bao gánh hoa hái còn sương móc
Đưa vào cung cho quốc thích dùng
Gió đông đáng giận vô cùng
Chẳng làm thôn xóm cũng chung sang giàu

tửu tận tình do tại