Gầm trời đây có sông có núi
Cảnh Phú Xuân chẳng cõi loài người
Chẳng xuân sông cũng xanh tươi
Ảnh ngàn ngọn núi chiếu ngời mặt sông

tửu tận tình do tại