Biệt thị thành khi hoa hạnh nõn
Xuống thuyền Hoài mai đón trong mưa
Gần mưa gió, hoa tiễn đưa
Tháng năm bỏ phí cũng vừa bốn mươi

tửu tận tình do tại