Con đường nhỏ tre gai vắng vẻ
Cứ leo trèo núi quý cũng băng
Nếu cho tu sửa khang trang
Thiếu gì xe, ngựa dọc ngang du hành

tửu tận tình do tại