Tặng năm Gia Tĩnh

Kia kia Liễu xuống tự trời
Gió tuôn dàn rộng lên ngồi Khe Hoa
Trổ ngầm trong Tiết Tháng Ba
Mạch là Quốc Sắc nguồn là Thiên Hương
Kia kia Quốc Sắc lộn đường
Mảnh Thiên Hương ngọt môi hường Bình Khang
Khe tuôn Kỷ Niệm Thôn Làng
Đầm hai Mắt Lệ mơ màng Xuống Lên
Kia kia cay đắng khôn đền
Bù thân cho Tấm đo Ghềnh Kỷ Nguyên
Lỗi từ một cõi bề trên
Trời xây Tứ Tượng khép tên tử tù
Kia kia tâm phúc khôn bù
Dập dìu Quân Nhạc sợ Mù Sương Mai
Xuân xanh Liễu muốn còn dài
Ầm trang sử lịch gãy hai sơn hà
Đi đời của cải nhà ma
Thuý dâng Triều Mộng đổ ra Đoạn Trường


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973