Tiết Năng 薛能 (?-880) tự Thái Chuyết 太拙, người Phần Châu 汾州, thi nhân đời Vãn Đường. Ông đỗ tiến sĩ năm Hội Xương thứ 6 đời Đường Vũ Tông (846).