Nguyễn Ức 阮億 hiệu là Lan Trai. Chưa rõ quê quán ở đâu, sinh và mất năm nào. Chỉ biết dưới triều Trần Minh Tông, ông từng làm quan ở viện hàn lâm. Nguyễn Ức còn là bạn thân của Văn Huệ Vương Trần Quang Triều, có tham gia thi xã Bích Động do Trần Quang Triều sáng lập.

Tác phẩm của ông hiện còn 20 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung