Sông xanh từ vạn cổ,
Xích Bích thu biếc về.
Bãi cũ le thường tắm,
Đài mới hạc cận kề.
Du khéo, tài mất dấu,
Tháo hùng, khí vắng hoe.
Thẹn mình, không đề phú,
Vì muốn lại trở về.

tửu tận tình do tại