Sinh nhai chú khó cứ là thương
Nhắc lại mà kinh những bước đường
Tôi chú chỉ buồn nghìn dặm cách
Gái trai đã lớn bấy năm trường
Trời thu lá đổ mong nhiều lắm
Mưa lạnh đèn tàn mộng cứ vương
Nghĩ đến xa vườn xưa gạt lệ
Huống chi thấy nhạn xuống Hồ Giang

tửu tận tình do tại