Trượng phu râu rậm cưỡi thanh thông,
Tự khoe đánh trận khắp Vân Trung.
Oai hùng múa kiếm xông ra cửa,
Chỉ nghe gió bấc thổi dâu đồng.

tửu tận tình do tại