Chàng sắp đi lá rơi trời lạnh,
Oán chia xa tranh khóc, rượu cay.
Khúc điệu mới gái Yên tay nhỏ,
Không phải nghe từ cõi lầu tây.

tửu tận tình do tại