Trời sông tầm mắt ngút
Tần trắng đẫm sương thu
Thương hướng nam chim nhạn
Không vì ai tựa lầu

tửu tận tình do tại