Hắc thuỷ chảy mênh mông sa mạc,
Đổi áo dê tháng sáu trai Hồ.
Lưng lạc đà thổi sáo lau,
Long Thành gió nổi thu bao lạnh lùng.

tửu tận tình do tại