Đoàn quân đóng phiên châu tinh nhuệ
Bên sông Hoàng ngựa tế săn muông
"Yên ca" hát, lướt chim hồng
Hí vang bầy ngựa, khắp đồng cỏ xanh

tửu tận tình do tại