Đánh đá thui dê đã chín vàng
Gái Hồ rượu sữa hát mời nâng
Người Hồ say khướt không hay tối
Trăng núi Diều Nhi từa tựa sương

tửu tận tình do tại