Thao diễn xong về chơi lục bác,
Sở chỉ huy tuyển lính đánh Khương.
Sông Kim vạn dặm mù sương.
Kiếm Ngô câu cởi bên đường gặp nhau.
Bẻ cành liễu tiễn đưa trên ngựa,
Hết rượu rồi vái lạy hoành đao.
Trong quân nhiều bậc anh hào,
Đừng ca câu bốn bài chào Dương Quan.
Ngày mai đến chia đoàn tướng Lý,
Trong viên môn ý chỉ ra quân.
Ba mươi vạn kẻ siêu quần,
Ai người lãnh nhiệm giữ phần lược thao.
Trướng bên vọng kèn Hồ đêm tối,
Ba tháng xuân tuyết thổi trắng hoa.
Khúc dương liễu khắp quan hà,
Hùng tâm bỏ nỗi nhớ nhà một bên.
Đánh Hung Nô tinh binh mười vạn,
Chưa cầm tù Cốc Lễ, Đồ Kỳ.
Trận tiền ngựa quý bắt ngay,
Một mình lấn đất bắc đày Thiền Vu.
Ngựa dẫm bụi mịt mù trời tối,
Rửa kiếm đao huyết nổi Hoàng Hà.
Trường Thành ngàn dặm đẩy xa,
Bắc môn biểu tấu chính là Âm sơn.
Hồ cơ học vẽ mày cung Hán,
Hao tổn nhiều không đạt được bao.
Thanh xuân biến đổi hôm nào,
Mười năm Di Địch mất vào Yên Chi.
Quân thiết kỵ tung hoành Hãn Hải,
Chướng trời xuân thuyền chiến thẳng xông.
Bắc nam đánh thắng dâng công,
Hổ vì tên đứng đài rồng thứ hai.

tửu tận tình do tại