Ngựa tử lưu cột bờ đê liễu,
Gấm bồ đào phí kiểu vấn đầu.
Đuốc xuân ca kỹ Bình Dương,
Tin chăng Lưu đế phải vương đoạn buồn.
Lan can đẹp nhạc buông ca nổi,
Mâm biếc đầy gấm mỗi hoa sen.
Nguyệt xin nhường đẹp tân trang,
Cây quỳnh trong tuyết ngắm dung nhan nầy.

tửu tận tình do tại