Nhớ ai hoài,
Khó gặp nhau,
Người đẹp như hoa trong phòng sâu.
Sương lạnh dao cắt dừng trang điểm,
Xanh vàng biếc lục tơ đủ màu,
Dệt thành uyên ương rồi buồn đau.
Hai lòng biến làm một,
Thành trăng chiếu sông thu.
Một tim là hai tim,
Ba ngàn dặm xa mù.
Xưa làm chim một cánh,
Cánh gãy không bay cao.
Nay hai sao Ngân Hà chia cách,
Năm năm tối tối vọng nhau hoài.

tửu tận tình do tại