Chim ngũ sắc từ đâu bay tới
Tự xưng mình tên gọi phượng hoàng
Nghìn năm một thấy cũng không
Nước nào vận thịnh mới mong có lần
Ngồi minh đường thết ngân chuông trống
Quanh minh đường sẵn giống trúc, ngô
Ba ngày không hót nhỏ to
Bỗng vào một sáng phượng mò đi ra
Ngoài cửa đông nơi xa bóng mát
Chuột thối ăn đói cất tiếng kêu
Buổi chiều chẳng thấy phượng đâu
Cửa tây bóng mát nịnh chào ưng xanh:
“Thịt mong ngươi thừa dành cho ít
Trên ngô đồng chịu rét khổ sao
Ăn măng trúc ruột đói cào”
Các chim thấy lạ nhìn nhau biết gì
Phượng hoàng lại hoá Khâm Phi

tửu tận tình do tại