Rời gia đình năm năm đường xa thẳm
Tiễn các anh khí lạnh thấm bảo đao
Cùng sống chết ruột gan này muốn biết
Chuyện an nguy, giữ bỏ, hỏi tại sao
Rửa hận nước nên trỏ roi lên ngựa
Múa đao thương không phải kiếm phong hầu
Nếu bạn hữu cùng quê xưa có hỏi
Nói thẹn vì bụi biên ải chưa thôi

tửu tận tình do tại