Một đời sự nghiệp đã thành không
Công danh nửa kiếp giấc mộng cùng
Chết chẳng buồn vì không dũng tướng
Hồn trung như cũ giữ Liêu Đông

tửu tận tình do tại