Ngọc Môn xuân vượt Lâm Thao,
Sứ vua sai đến, cẩm bào ban cho.
Tửu Tuyền thơm giống rượu nho,
Nên bồ đào khỏi cần vò đựng cân.
Vua Hề phong sắc ngoại thần,
Bắn điêu về nổi tưng bừng nhạc đêm.
Rượu say cười gọi anh em,
Nhưng là chiến tướng đánh hơn trăm người.

tửu tận tình do tại