15.00
Nước: Trung Quốc (Minh)
17 bài thơ
Tạo ngày 05/02/2019 22:03 bởi tôn tiền tử
Vương Thế Trinh 王世貞 (1526-1590) tự Nguyên Mỹ 元美, hiệu Phụng Châu 鳳洲 và Yểm Châu sơn nhân 弇州山人, là văn học gia đời Minh, tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 26, quan đến Chủ sự bộ Hình, Phó sứ binh bị Thanh Châu, Thượng thư bộ Hình Nam Kinh. Hồi trẻ, ông cùng với Lý Phan Long đứng đầu Hậu thất tử. Sau khi Phan Long mất, ông độc chủ văn đàn trong 20 năm. Tác phẩm có Yểm Châu sơn nhân tứ bộ khảo, Tục khảo.