07/12/2021 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sóc tái ca kỳ 1
朔塞歌其一

Tác giả: Thang Hiển Tổ - 湯顯祖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2014 14:50

 

Nguyên tác

盤山秋影掛盧龍,
別道烽煙入喜峰。
但得轅門能拜將,
邊牆何用兩三重。

Phiên âm

Bàn Sơn[1] thu ảnh quải Lô Long,
Biệt đạo phong yên nhập Hỉ Phong[2].
Đãn đắc viên môn năng bái tướng,
Biên tường hà dụng lưỡng tam trùng?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu rợp Lô Long bóng núi Bàn
Hỉ Phong, khói lửa dễ nhìn sang
Viên môn đã chọn tài lương tướng
Hà cớ thành cao dựng mấy hàng?
[1] Núi ở tỉnh Hà Bắc, gần Trường Thành.
[2] Tên cửa ải, tức ải Lô Long hay ải Kế Môn, ở huyện Kế, Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thang Hiển Tổ » Sóc tái ca kỳ 1