Ngoài song xanh nắng chiều đang tắt
Nghe ve kêu lệ ướt xiêm y
Trong mơ đang ở biên thuỳ
Nhưng Kim Vi chẳng biết đi đường nào

tửu tận tình do tại