Chờ trăng trăng chưa lên hẳn,
Ngắm hồ nước hồ trong xanh.
Băng Di thổi làm sóng biển,
Sương mỏng ước hẹn Vân Anh.
Riêng thấy mặt hồ lay động,
Thường Nga gương sáng di hành.

tửu tận tình do tại