Thu về trên ngô đồng bên giếng,
Anh vũ thương hót nhảy khinh linh.
Phòng khuê rảnh không thêu nửa tháng,
Học Thôi Huy vẽ được ảnh mình.

tửu tận tình do tại