Hai mươi chọn người kiêu dũng,
Theo quân đánh dẹp Bắc hoang.
Đạn phóng bay như sao xẹt,
Sương thu lấp lánh kiếm vàng.
Tù và thổi bài “Dương liễu”,
Kỵ binh giữ hiểm Kim San.
Ruổi dong khắp vùng mạc bắc,
Tin vui báo chúa khải hoàn.

tửu tận tình do tại