Hây hẩy kim phong thổi phập phì
Đêm nay nọ biết cái đêm gì
Trời thu chín chục già nua nủa
Vòng nguyệt mười phân kém tỉ ti
Chén rượu giơ cao hơi nhạt nhạt
Ngọn đèn khêu thắp tán rì rì
Tuy sau nhưng trước sang năm đó
Đó một thì, đây cũng một thì


Nguồn: Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953