Đêm mát cuối xuân hiu quạnh,
Khí trong tràn ngập nhà không.
Ngoài xa chuông đầu truyền đến,
Giang Nam mộng xuống chẳng cùng.
Khoáng dã xuân reo nước suối,
Non xanh trăng chiếu y thường.
Cảnh đẹp không ai tâm sự,
Đom đóm bay nhập quanh giường.

tửu tận tình do tại