Nguyễn Quý Tân 阮貴新 (1814-1858) hiệu Đĩnh Trai, hay được gọi là ông Nghè Tân, người làng Thượng Cốc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, thời vua Gia Long. Thuở nhỏ, ông nổi tiếng khắp nơi là một người học giỏi. Ngay từ lúc còn đi học, ông đã tỏ vẻ khinh ghét bọn quan lại tham nhũng.