(Mừng Nguyễn Công Trứ)

Bẩy mươi tuổi tác vẫn đương di,
Mới biết xưa kia buổi thiếu thì.
Rượu tỉnh thơ say hồn Lý Bạch,
Trúc cười hoa cợt thú Vương Hy.
Giang sơn nắm lại đôi tay khấu,
Văn võ buông ra một ngón tỳ.
Cùng kiếp phù sinh hay dở sạch,
Dẫu ai tiếng thị với nhời phi.


Bài thơ này hoạ vần bài Thất thập tự thọ của Nguyễn Công Trứ.

Nguồn:
1. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
2. Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Công Trứ trong dòng lịch sử, NXB Nghệ An, 2008