(Mừng Nguyễn Công Trứ)

Bẩy mươi tuổi tác vẫn đương di
Mới biết xưa kia buổi thiếu thì
Rượu tỉnh thơ say hồn Lý Bạch
Trúc cười hoa cợt thú Vương Hy
Giang sơn nắm lại đôi tay khấu
Văn võ buông ra một ngón tỳ
Cùng kiếp phù sinh hay giở sạch
Dẫu ai tiếng thị với nhời phi


Nguồn: Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sung, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953