Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/09/2014 18:54

Uẩy đá kia đâu khéo bất bình
Nhô ra đứng chật quãng đường xanh
Hai bên khép lại hơi khin khít
Một lối xuyên qua chút đỉnh đinh
Thế lộ có đâu ngăn đón mãi
Nhân sinh ai chịu ngảnh nghiêng mình
Bao nhiêu năm trước nghe còn khít
Mới mở ây giờ đã rộng thinh


Tương truyền bài này được làm khi tác giả trên đường vào kinh dự thi hội. Núi không rõ ở địa phận nào.

Nguồn: Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953