Lúc cuối thu mưa rơi gió thổi
Kiếm trong tay quanh ải đi rong
Giặc Hồ lùa mục xuống nam
Cũng không qua nổi châu hàng đầu tiên

tửu tận tình do tại