26/05/2022 14:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc
塞下曲

Tác giả: Trương Ngọc Nương - 張玉孃

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 11:10

 

Nguyên tác

寒入關榆霜滿天,
鐵衣馬上枕戈眠。
愁生畫角鄉心破,
月度深閨舊夢牽。
愁絕驚聞邊騎報,
匈奴已牧隴西還。

Phiên âm

Hàn nhập quan du sương mãn thiên,
Thiết y mã thượng chẩm qua miên.
Sầu sanh hoạ giác hương tâm phá,
Nguyệt độ thâm khuê cựu mộng khiên.
Sầu tuyệt kinh văn biên kỵ báo,
Hung Nô dĩ mục Lũng Tây hoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hàng du lạnh đầy trời sương xuống ải,
Ngủ trên yên gối dáo, giáp chỉnh tề.
Tù và thổi phá hương tâm sầu não,
Vướng mơ xưa trăng chiếu sáng phòng khuê.
Thám mã báo giựt mình buồn cũng dứt,
Lính Hung Nô chăn thú Lũng Tây về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Ngọc Nương » Tái hạ khúc