Nguyễn Hoàn 阮俒 (1713-1792) tự Thích Đạo, tước Thuỵ Trạch hầu, rồi lại được phong Hoàn quận công, sinh năm Vĩnh Thịnh 9 (1713) ở xứ Hàng Dầu thuộc kinh đô, thuộc dòng dõi họ Hà ở xã Hương Khê, tổng Yên Định, huyện Nông Cống, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, đến đời cha sang làm con nuôi họ Nguyễn ở xã Lan Khê cùng tổng.

Ông sinh ra trong một gia đình khoa bảng. Từ nhỏ, Nguyễn Hoàn nổi tiếng thông minh, hiếu học, đỗ giải nguyên năm 1732, năm sau thi hội đậu tam trường. Năm 1743, ông đậu tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Sau khi đậu tiến sĩ hai năm, ông được thăng Tư giảng. Năm 1751, khi bàn công đánh giặc, ông được thăng Hàn lâm hiệu thảo, rồi được thăng dần các chức Thiêm sai phủ liêu, Hàn lâm hiệu lý, Phủ doãn Phụng Thiên, Đông các đại học sĩ. Năm 1767, Minh Vương Trịnh Doanh mất, Trịnh Sâm…