Há rằng tham luyến há doanh vi,
Miễn đã sinh thời phải tế thì.
Nô độn đã hay tài bất đãi,
Long chương ngụ thấy chữ tương kỳ.
Nửa ngàn may gặp đời hanh thái,
Muôn một nhớ nên trị cao hy.
Hữu chí cánh thành ta hãy gắng,
Biết ai là Phó biết ai Y.


Nguồn: Phạm Thị Thoa, "Tìm hiểu thêm về Nguyễn Hoàn," Tạp chí Hán Nôm, số 2/1992