Đi thuyền trên sông như cưỡi ngựa,
Tiếng sóng không ngưng buồm không hạ.
Xuất từ Kim Lăng rồi Tấn Lăng,
Giống rồng vút lên ngàn dặm xa.
Thế gian đại hĩ được mấy lần,
Mua rượu cho anh anh hát đi.
Anh thấy không:
Hôm qua có người nói chuyện cũ,
Gió dữ tháng ba phạm Hoàng Hà.

tửu tận tình do tại