Trăng rọi sóng vằn như đầu vịt,
Một thuyền con hai mái giữa dòng.
Hái sen đừng kể ướt quần,
Về phơi suốt sáng ở ngoài lan can.

tửu tận tình do tại