Thanh Tâm tài nhân 青心才人 tên thật là Từ Văn Trường, tức Từ Vị, còn có một số bút danh khác là Thiện Tri, Thanh đằng, Điền thuỷ nguyệt, quê ở huyện Sơn Âm, tỉnh Chiết Giang. Có sách chép ông sống vào đời Minh, sinh năm 1521, mất năm 1593, đương thời với ca kỹ tên Vương Thuý Kiều. Ông học giỏi, hiểu biết rộng, nhưng đi thi không đỗ, bèn làm mặc khách của Hồ Tông Hiến (1512-1565). Tuy nhiên, có tài liệu cho ông sống vào khoảng năm Thuận Trị và Khang Hy đời Thanh.

Ông là tác giả tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện, là căn cứ để Nguyễn Du viết Truyện Kiều bằng thơ lục bát. Ngoài ra, ông còn có loạt kịch Tứ thanh viên (Vượn kêu bốn tiếng) gồm 4 vở kịch: Ngư dương lộng, Thuý nương mộng, Hoa mộc lanNữ trạng nguyên.

 

Kim Vân Kiều truyện - 金雲翹傳

 1. Bạc mệnh oán
  1
 2. Kiều hoạch thụ bì đề điếu Đạm Tiên thi kỳ 1
  1
 3. Kiều hoạch thụ bì đề điếu Đạm Tiên thi kỳ 2
  1
 4. Kiều xuân du quy lai bách cảm phân thừa đề thất tuyệt thi nhất thủ ký ức
  1
 5. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 01 - Tích đa tài
  2
 6. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 02 - Liên bạc mệnh
  2
 7. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 03 - Bi kỳ lộ
  2
 8. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 04 - Ức cố nhân
  2
 9. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 05 - Niệm nô kiều
  2
 10. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 06 - Ai thanh xuân
  2
 11. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 07 - Ta kiển ngộ
  1
 12. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 08 - Khổ linh lạc
  1
 13. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 09 - Mộng cố viên
  1
 14. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 10 - Khốc tương tư
  1
 15. Đề cổ tùng hoạ tránh thi
  1
 16. Kiều dữ Kim Trọng nhị nhân thệ từ
  1
 17. Mã Giám Sinh thí lệnh Kiều đề hoàn phiến vịnh xuân cưu thi
  1
 18. Kiều lánh tố biệt oán thi kỳ 1
  1
 19. Thập bất hài kỳ 01
  1
 20. Thập bất hài kỳ 02
  1
 21. Thập bất hài kỳ 03
  1
 22. Thập bất hài kỳ 04
  1
 23. Thập bất hài kỳ 05
  1
 24. Thập bất hài kỳ 06
  1
 25. Thập bất hài kỳ 07
  1
 26. Thập bất hài kỳ 08
  1
 27. Thập bất hài kỳ 09
  1
 28. Thập bất hài kỳ 10
  1
 29. Kiều tại Ngưng Bích lâu tức cảnh cảm đề
  1
 30. Sở Khanh hoạ Kiều tại Ngưng Bích lâu tức cảnh cảm đề thi
  1
 31. Thúc Sinh vịnh Kiều nhập dục thi
  1
 32. Hoàng oanh nhi - Kiều vịnh mộc già
  1
 33. Thúc Sinh tặng biệt Thuý Kiều
  1
 34. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 01
  1
 35. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 02
  1
 36. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 03
  1
 37. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 04
  1
 38. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 05
  1
 39. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 06
  1
 40. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 07
  1
 41. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 08
  1
 42. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 09
  1
 43. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 10
  1
 44. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh nhất tuyệt
  1
 45. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 01
  1
 46. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 02
 47. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 03
 48. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 04
  1
 49. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 05
  1
 50. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 06
 51. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 07
  1
 52. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 08
  1
 53. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 09
  1
 54. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 10
 55. Kiều đầu thân Tiền Đường giang tiền đề tuyệt mệnh từ
  1