Lá dâu tươi vườn nam xanh khắp,
Hoa liễu bay hết ngắm phồn hoa.
Thiếp đây thua cả tằm Ngô,
Chết mà tơ được dệt vào áo vua.

tửu tận tình do tại