Mây xuôi nam đáp Dạ Lang,
Gió thu vạn dặm thổi tràn Ngũ Khê.
Sông xanh ngọc địch chẳng nghe,
Mỹ nhân còn ở trời tây trăng rằm.

tửu tận tình do tại