Gió chiều mát đưa hương hồ ngọc,
Nhìn quạ bay về dọc Kiến Chương.
Thiếp nào sánh kịp hoa sen,
Đừng đem kính sáng so ao thu hàn.

tửu tận tình do tại