Liễu điện Linh Hoà chưa dài mấy,
Gió đông thổi mãi vẫn không tơ.
Vắng chàng Trương Tự lòng đau thắt,
Gác lầu trơ trẽn bóng chiều mờ.

tửu tận tình do tại