Nhật Nam cách trở nước mây,
Dâng chim đỏ mỏ nói hay năm màu.
Lồng vàng điện ngọc gọi vào,
Tuyết Y nương chết vì sầu tây cung.

tửu tận tình do tại