Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Tâm tài nhân (55 bài)
- Từ Vị (21 bài)
- Thẩm Minh Thần (20 bài)
- Ngô Quốc Luân (1 bài)
- Từ Trung Hành (1 bài)
Tạo ngày 22/02/2008 14:49 bởi Vanachi
Lương Hữu Dự 梁有譽 (1521-1556) tự Công Thực 公實, hiệu Lan Đinh cư sĩ 蘭汀居士, người Thuận Đức (nay thuộc Quảng Đông), đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 29, làm Chủ sự bộ Hình, được ba năm rồi cáo bệnh về nhà, mất năm 36 tuổi, là một trong Hậu thất tử. Tác phẩm có Lương Tỉ Bộ tập 梁比部集.