Cảnh Ngô Trung mấy ngày ngắm mãi
Khách tới đây cảm khái như nhau
Kim Hổ tàn khí thiêng tiêu
Thuỷ tê tan tác bá triều thành không
Xuân quạ kêu trăng lồng Mậu Uyển
Gió rụng hoa bướm oán Hoành Đường
Đi nhiều thêm khổ ai tường
Nhớ sao một cánh buồm dong Ngũ Hồ

tửu tận tình do tại